Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

PRINTEK s. r. o.
VŠEOBECNÉ DODACÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY
PRO DODÁVKY STROJŮ, ZAŘÍZENÍ A MATERIÁLŮ

Dále uvedené dodací a prodejní podmínky (v dalším textu jen podmínky) jsou podkladem pro veškeré obchodní ujednání firmy Printek s. r. o. (v dalším textu označovaném jako prodávající) o prodeji jejích výrobků. Tyto podmínky jsou nedílnou součástí veškerých kupních smluv uzavíraných prodávajícím na prodej jeho výrobků či jím dodávaného zboží bez ohledu na to, zda kupujícím je fyzická (soukromá) či právnická osoba. Kupujícím se v dalším textu rozumí také odběratel nebo zákazník.

1.     UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.1.     Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím se uzavírá potvrzením tiskopisu kupní smlouvy firmy Printek s. r. o oběma stranami.
1.2.     Kupní smlouva může být též uzavřena písemným potvrzením objednávku kupujícího firmou Printek s. r. o. anebo pouhým plněním prodávajícího na základě objednávky kupujícího. I takto uzavřená smlouva se však řídí těmito Všeobecnými dodacími a prodejními podmínkami prodávajícího.

2.     PŘEDMĚT DODÁVKY
Vlastnosti zboží a jeho technické parametry jsou dány obsahem kupní smlouvy. Neobsahuje-li kupní smlouva tyto technické parametry anebo není -li uzavírána písemnou formou, jsou vlastnosti předmětu dodávky odpovídající účelu, k němuž se předmět dodávky zpravidla užívá.

3.     CENY
3.1.     Ceny jsou určeny kupní smlouvou. Není -li kupní smlouva uzavírána písemnou formou, jsou ceny určeny ceníkem firmy Printek s. r. o. platným v době dodávky.
3.2.     Ceny v kupních smlouvách mohou obsahovat doložku o dodatečném vypořádání rozdílů ceny, způsobených pohybem kursů koruny vůči cizím měnám (ev. devalvací koruny) u dováženého zboží. Dohodnutá kupní cena se pak rozumí vč. tohoto vypořádání.

4.     PLATEBNÍ PODMÍNKY
Doba splatnosti faktur je uvedena v kupní smlouvě a na faktuře. Za překročení doby splatnosti uhradí odběratel prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,1 % z hodnoty faktury za každý den zpoždění. Při zpoždění delším 30 - ti dnů se úrok zvyšuje na 0,5 % z hodnoty faktury za každý den zpoždění, počítáno od prvního dne, od kterého ke zpoždění platby došlo. Za okamžik úhrady faktury prodávajícímu kupujícím, se rozumí datum, kterým byla částka faktury odepsána z účtu kupujícího.

5.     DODACÍ PODMÍNKY
Dodávka je splněna:
-     v případě vlastního odvozu zboží kupujícím, předáním kupujícímu, nebo předáním přepravci, kterého kupující určí
-     v případě dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zajišťovanými prodávajícím - předáním zboží na určeném místě
-     předáním zboží prvnímu dopravci nebo poště v ostatních případech

6.     PŘECHOD VLASTNICTVÍ, RIZIKA, SMLUVNÍ POKUTA
Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží úplným zaplacením kupní ceny. Předchází-li zaplacení kupní ceny dodávce, přechází vlastnické právo ke zboží v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 těchto Podmínek. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku splnění dodávky podle čl. 5 neobsahuje-li kupní smlouva odlišné ujednání. Při překročení doby splatnosti faktury ze strany kupujícího o více než 30 dnů, má prodávající právo kdykoli požadovat vrácení plnění a kupující se zavazuje plnění vrátit do 5 - ti dnů po písemné výzvě k vrácení. Pro případ, že se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží, zavazuje se kupující uhradit prodávajícímu, vedle nároku na náhradu škody, smluvní pokutu ve výši 1% kupní ceny takového zboží za každý den prodlení kupujícího s jeho převzetím, nejvýše však částku odpovídající 100% kupní ceny tohoto zboží.

7.     ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
7.1.     Na dodávané zboží poskytuje firma Printek s. r. o. záruku v délce a za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je kupujícímu předán spolu s fakturou, popř. při instalaci stroje.
7.2.     Pro uplatnění nároků zejména z titulu vad zboží, vč. nároků z poskytnuté záruky, platí následující podmínky:
-     Zjevné vady jakosti a množství je kupující povinen reklamovat ihned po převzetí dodávky u přepravce podrobným uvedením rozsahu vad nebo poškození obalů na dodací list, ev. jiný doklad o předání zboží přepravcem. Následná reklamace u prodávajícího musí být pak učiněna do 3 dnů s přiložením kopie tohoto dodacího listu, ev. jiného dokladu o předání zboží. Je-li v kupní smlouvě stanovena dodávka vč. instalace zařízení servisním technikem Printek s. r. o., je k vybalení zboží z přepravního obalu oprávněn pouze zástupce Printek s. r. o. (servisní technik, nikoli kupující).
-     skryté vady musí být reklamovány ihned, nejpozději do 3 dnů od zjištění vady
-     nedodržení ustanovení, uvedených v předchozích dvou odstavcích má za následek zánik nároků uplatňovaných kupujícím z titulu vad zboží.
-     prodávající nenese odpovědnost za vady způsobené nesprávným provozováním výrobku, které je v rozporu s platnou technickou dokumentací a návody k údržbě a provozu a podmínkami záručního listu
-     lhůty a postup při provádění servisu firmou Printek s. r. o. v rámci záruky jsou uvedeny v záručním listu
7.3.     Záruka na náhradní díly v případě dodávky těchto dílů poté, co uplyne záruka poskytnutá prodávajícím na dodané strojní zařízení,se poskytuje v délce 6 měsíců a lze ji uplatnit pouze tehdy, pokud montáž dílu provedl servisní technik Printek, s. r. o.,nebo technik, autorizovaný k této činnosti firmou Printek, s. r. o. V případě, že je při servisním zásahu stroje v záruce opravován na žádost kupujícího i jiný stroj mimo záruku, je účtována polovina cestovních nákladů servisního personálu dle ceníku pozáručních oprav. Stejná kalkulace se použije úměrně při záručních opravách u kupujícího, pokud jeden ze strojů má jako servisní místo sídlo kupujícího a druhý sídlo prodávajícího.
7.4.     Prodávající je zproštěn svých povinností z titulu záruky v případě, že kupující nedostál svých závazků z titulu úhrad faktur nebo jejich splátek v termínu splatnosti. Toto zproštění povinností prodávajícího se vztahuje na dobu, po kterou je kupující v prodlení s úhradami. Následná úhrada ze strany kupujícího nemá vliv na prodloužení záruční lhůty o dobu, kdy byl prodávající svých povinností zproštěn.

8.     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, NÁHRADA ŠKODY
8.1.     Prodávající neodpovídá za nesplnění povinnosti z uzavřených kupních smluv dle těchto Podmínek, pokud se tak stane z důvodů nepředvídaných a neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.
8.2.     Prodávající neodpovídá kupujícímu za škody, zejména za škody následné nebo nepřímé vč. ušlého zisku z titulu dodávky a provozu strojů.

9.     VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Pakliže si kupující v kupní smlouvě nevyhradí, že o dodávce strojního zařízení nesmí být ze strany prodávajícího informovány další subjekty, má se za to, že kupující souhlasí s tím, aby jej prodávající zahrnul do seznamu referenčních dodávek a informoval takto např. další zájemce. Pokud není v těchto podmínkách stanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřené, ustanovení obecně platných právních norem.

V Praze dne 25. 1. 2014